محله > دروازه طهرون

تفرج در باغ «بزرگ آقا» – همشهری آنلاین

همشهری آنلاین_مژگان مهرابی: آن زمان بیشتر وسعت دولاب(منطقه ۱۴) زمین‌های کشاورزی بود و تا چشم کار می‌کرد کشترازهای گندم دیده می‌شد و صیفی کاری. به مرور زمان با گسترش شهرنشینی، کم‌کم…