فرهنگی و هنری > گردشگری و میراث

درخواست برای ثبت وقف‌نامه حاج حسین آقا ملک در حافظه جهانی یونسکو

زمینه ثبت وقف‌نامه حاج حسین آقا ملک در حافظه جهانی یونسکو، با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فراهم می‌شود.به گزارش ایسنا، در…