فرهنگی و هنری > ادبیات و کتاب

برگزاری همایش نویسندگان آسیا – ایسنا

همایش نویسندگان آسیا در قراقستان برگزار می‌شود.به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده از رایزنی فرهنگی ایران در قزاقستان، ، اتحادیه نویسندگان قزاقستان با حمایت ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و…